Cover for Preteks
470
Preteks

Preteks

Prevajalske storitve in jezikovno izobraževnje - translation agency and language school

3 days ago

Preteks
Veseli nas, da je Preteks na današnjem srečanju med predsednicama Madžarske in Slovenije v Dobrovniku zagotovil tehnično podporo za simultano tolmačenje. 🤝🌍Naša ekipa je poskrbela za zagotavljanje visokokakovostne opreme, vključno s slušalkami in oddajniki, ki so ključni za učinkovito simultano tolmačenje. 🎧📡 To je omogočilo nemoteno in jasno komunikacijo med državnimi voditelji ter prispevalo k uspešni izmenjavi idej in okrepitvi meddržavnih odnosov. 🌐🔊V Preteksu smo ponosni, da lahko s svojimi tehničnimi rešitvami podpiramo mednarodni dialog in sodelovanje. 💼🌟Za več informacij o naših storitvah in tehničnih rešitvah obiščite našo spletno stran: preteks.eu/sl/domov/Veselimo se nadaljnjega sodelovanja in novih izzivov! 🤝#preteks #tehničnapodpora #simultanotolmačenje #meddržavnosodelovanje #dobrovnik #madžarska #slovenijaWe are proud that today Preteks provided technical support for simultaneous interpreting at the meeting between the Presidents of Hungary and Slovenia in Dobrovnik. 🤝🌍Our team ensured the provision of high-quality equipment, including headphones and transmitters, essential for effective simultaneous interpreting. 🎧📡 This facilitated smooth and clear communication between the state leaders and contributed to a successful exchange of ideas and strengthening of international relations. 🌐🔊At Preteks, we are proud to support international dialogue and cooperation with our technical solutions. 💼🌟For more information about our services and technical solutions, visit our website: preteks.eu/sl/domov/We look forward to further collaboration and new challenges! 🤝#preteks #TechnicalSupport #simultaneousinterpreting #InternationalCooperation #dobrovnik #hungary #slovenia ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 days ago

Preteks
Preteks ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Preteks
V torek, 28.11. smo se člani Združenja prevajalskih podjetij (ZPP) udeležili izjemno zanimivega predavanja na temo digitalne transformacije in obveznosti malih podjetij. 🖥️🚀Osredotočili smo se na že znane vsebine, kot so GDPR in varovanje podatkov, ter razpravljali o novih smernicah EU glede uvajanja umetne inteligence (AI). 🤖⚖️ Ta srečanja so ključnega pomena za razumevanje in prilagajanje naših poslovnih praks novim tehnološkim in zakonodajnim trendom.Zahvaljujemo se vsem predavateljem in udeležencem za produktivno izmenjavo znanj in izkušenj! 💡📚Za več informacij o naših storitvah obiščite našo spletno stran 🌐: preteks.eu/sl/domov/Veselimo se sodelovanja z vami! 💪#zpp #DigitalnaTransformacija #gdpr #umetnainteligenca #malapodjetjaOn tuesday, the 28th of November, members of the Association of Translation Companies (ZPP) attended an intriguing lecture on digital transformation and the obligations of small businesses. 🖥️🚀We focused on familiar topics such as GDPR and data protection, and discussed new EU guidelines regarding the implementation of artificial intelligence (AI). 🤖⚖️ These meetings are essential for understanding and adapting our business practices to new technological and legislative trends.We thank all the speakers and participants for a productive exchange of knowledge and experiences! 💡📚For more information about our services, visit our website 🌐: preteks.eu/sl/domov/We look forward to collaborating with you! 💪#zpp #DigitalTransformation #gdpr #artificialintelligence #smallbusinesses ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Preteks
V prevajalski industriji obstaja več mitov, ki lahko zavajajo stranke in celo strokovnjake. 🌍🤥 Eden od najbolj razširjenih mitov je, da lahko stroji popolnoma nadomestijo človeške prevajalce. 🤖⚙️ Medtem ko je res, da so tehnologije kot so umetna inteligenca naredile velike korake naprej, še vedno ni nadomestka za človeško intuicijo, kontekst in kulturo. 👩‍💻🌟 Drug mit je, da je vsakdo, ki zna več jezikov, avtomatično dober prevajalec. 🗨️⚠️ Jezikovne spretnosti so le en del enačbe; razumevanje konteksta, ciljne kulture in strokovnega znanja so prav tako ključni. 📚🌐 Za več informacij o naših storitvah obiščite našo spletno stran 🌐: preteks.eu/sl/domov/Veselimo se sodelovanja z vami! 💪 #miti #resnica #prevajanje #strokovnjak #strokovnoznanje #lokalizacija #umetnainteligenca Several myths pervade the translation industry, misleading clients and even experts. 🌍🤥 One of the most prevalent myths is that machines can entirely replace human translators. 🤖⚙️ While it's true that technologies like artificial intelligence have made significant strides, there is still no substitute for human intuition, context, and culture. 👩‍💻🌟 Another myth is that anyone fluent in multiple languages is automatically a good translator. 🗨️⚠️ Linguistic skills are just one part of the equation; understanding the context, target culture, and subject-matter expertise are also crucial. 📚🌐 For more information about our services, visit our website 🌐: preteks.eu/sl/domov/We look forward to collaborating with you! 💪 #myths #truth #translation #Expertise #subjectmatter #Localisation #artificialintelligence ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Preteks
🌟👤 Spoznajte Simono – vodjo projektov v Preteksu! 🌟👤 Simona je ključni del naše ekipe in prispeva k natančnosti in kakovosti naših prevodov. 💪📝 🗨️ V podjetju Preteks delam že kar nekaj časa. Začetki so bili precej težki, saj se je marsičesa bilo potrebno naučiti. Vendar z voljo in dobrimi sodelavci je vse lepo in hitro steklo. V podjetju so mi zelo pomembni odnosi med sodelavci, zato sem resnično zadovoljna in vesela, da imam dobre in prijetne sodelavce.Vseeno pa, kot projektni vodja je delo vseskozi pestro, zanimivo, dinamično včasih tudi stresno. Vse preveč postajajo stranke zahtevne, ampak nekako nam uspe zadovoljiti še tako zahtevno stranko. Nikoli nam ni dolgčas in vsak dan se naučimo nekaj novega. 🎙️🌟 Obiščite našo spletno stran za več informacij o storitvah, ki jih nudimo: preteks.eu/sl/domov/Veselimo se vaše pozornosti in nadaljnjega sodelovanja! 🤝🌐 #preteksekipa #prevajalstvo #strast #Kariernapot #strokovnost 🌟👤 Meet Simona – project manager at Preteks! 🌟👤 Simona is a key member of our team, contributing daily to the accuracy and quality of our translations.💪📝 🗨️ I have been working for Preteks for quite some time. The beginnings were quite difficult, as there was a lot to learn. But with the will and good colleagues, everything came together very quickly. Relationships between colleagues are very important to me in the company, so I am really happy and satisfied to have good and pleasant colleagues.However, as a project manager, the work is always varied, interesting, dynamic and sometimes stressful. The clients are becoming too demanding, but somehow we manage to satisfy even the most demanding client. We are never bored and we learn something new every day.🎙️🌟 Visit our website for more information on the services we offer: preteks.eu/sl/domov/We look forward to your engagement and future collaboration! 🤝🌐 #preteksteam #translation #passion #careerpath #Expertise ... See MoreSee Less
View on Facebook